• Motamedi, Nasser (Tony)
  Purchasing Supervisor
  nasser.motamedi@cpsb.org
  PH: 337-217-4070, 2301 FAX: 217-4071
  Purchasing
  3310 Broad St., Lake Charles LA 70615
  Smith, Sally
  Clerk
  sally.smith@cpsb.org
  PH: 337-217-4070, 2302 FAX: 217-4071
  Purchasing
  3310 Broad St., Lake Charles LA 70615
  Weeks, Shelby
  Clerk
  shelby.weeks@cpsb.org
  PH: 337-217-4070, 2306 FAX: 217-4071
  Purchasing
  3310 Broad St., Lake Charles LA 70615